Regler och information / Rules and Information

Läs dessa innan du registrerar dig eller börjar skriva inlägg!
Read this before register or posting!
Användarvisningsbild
Odur
Site Admin
Inlägg: 465
Blev medlem: 29 september 2009, 17:05
Grad: IX
Loge: GPL
Ort: Borås

Regler och information / Rules and Information

Inlägg av Odur »

Denna webbplats är en privat hemsida. Den har inget att göra med Svenska Frimurare Orden eller övriga reguljära eller icke reguljära frimurare samfund. Inlägg och kommentarer som postas på denna sida är skribentens högst personliga åsikter.

Däremot är vår strävan att arbeta efter god etik och moral här på frimurare.se.

Vår målsättning med denna sida är att föra människor närmare varandra.
Att göra det enklare att få kontakt med bröder från andra loger och som kanske kan leda till att det blir fler logebesök på främmande loger.

Att kunna få dela med sig om resor, bra böcker man läst eller vill läsa och såklart andra intressanta ting.

Det har och kommer alltid att vara frimurare.se policy att det inte kommer att finnas slutna forum på frimurare.se.
Att man måste registrera sig för att kunna läsa och skriva inlägg i de flesta forumdelar beror till största delen på att det minskar risken för spam. Alla är välkomna att registrera sig.

Vår åsikt är att detta är ett öppet forum och låsta delar skulle få de som inte har tillgång att känna sig utanför. Dessutom kan man aldrig veta vem användaren är, så det är lönlöst att försöka begränsa forumet till enbart medlemmar av en frimurerisk organisation. Slutligen har vi återigen inget samband med SFMO och därför finns det inte heller någon anledning för ett slutet forum. Vi hoppas detta klargör ämnet.

Detta innebär alltså att inget som är hemligt för utomstående får diskuteras på forumet! Sådana inlägg tas bort och varningar/avstängningar utdelas!

Forumet skall vara öppet för personer som är vänligt och/eller positivt inställda frimureriet. Trots att frimurare.se inte har något samband med SFMO finns det vissa regler att följa.
Den viktigaste är: Sunt förnuft!

Liksom vi inte diskuterar politik i loge så gör vi ej det här heller! Vill man diskutera politik så finns det mängder av andra fora där det passar bättre än här.

När moderatorerna anser att en tråd har glidit utanför ramarna kommer den att tas bort. Vi hoppas på en god laganda och intressanta diskussioner.

Varje år omkring januari rensas forumet från inaktiva användare. En användare som inte har skrivit något inlägg över huvud taget och samtidigt inte varit inloggad på ett år kommer att inaktiveras. Om användaren inte återaktiverar sitt konto inom en vecka så tas det bort.

Att kopiera text och medlemslistor är förbjudet. Om någon vill göra detta hör av er till någon av administratörerna innan, annars löper ni risk att bli avstängda.

När du registrerar dig förbinder du dig att följa dessa regler. Ett konto kan begäras att bli raderat av administratören, men de inlägg du gjort kommer ej bli raderade!

Vid frågor kontakta: webmaster(at)frimurare.se (ersätt (at) med @)
English

This website is private. It has nothing to do with the Swedish Order of Freemasons or other regular or non-regular Masonic Association. Posts and comments posted on this page are the author's highly personal opinions.

However, our effort is to work for good ethics and morals here on frimurare.se.

Our goal with this site is to bring people closer together.
Making it easier to make contact with brothers from other lodges and perhaps lead to more visits to other lodges.

Being able to share to others about travels one have made, good books to read, and of course any other interesting topic.

It has and always will be the policy of frimurare.se that it will not be any closed/secret areas.
That you have to register to be able to read and post in most areas are mostly due to that it reduces the risk of spam. All are welcome to register.

Our view is that this is an open forum and closed parts would lead to that those who do not have access is felt left out. In addition, you never know who the user is, so it is useless to try to limit the forum to only members of a masonic organization. Finally, we are, once again, not related to the Swedish Order of Freemasons and therefore there is no reason for closed areas. We hope this clarifies the subject.

This means that nothing that is supposed to be secret to outsiders may be discussed on the forum! Such posts are removed and warnings / bans are awarded if necessary!

The forum is open to people who are friendly and/or positive to Freemasons. Although frimurare.se not have any connection with Swedish Order of Freemasons there are rules of common sense to follow.

We don't discuss politics here at frimurare.se. If one wants to do that, there are plenty of other boards on the net where one can do so.

When the moderators think that a thread has slipped out of place, it will be removed. We hope for a good team spirit and interesting discussions.

The forum is purged from inactive users yearly around January. A user who has zero posts and has not been logged in to the forum for a year will be inactivated. If the user doesn't reactivate the account within a week, it will be deleted.

To copy text and list of members is prohibited. If anyone wants to do this, please talk to the administrators before doing so. Otherwise you run the risk of becoming banned from the site.

You are to obey these rules when you register at this forum. An account can be deleted upon request by the administrator, but the posts belonging to that account will not be deleted!

If you got any questions, send a mail to: webmaster(at)frimurare.se (replace (at) with @)
FDM, StJL Astræa, Borås